Industry News       English French Dutch Spanish German Russian Italian Portuguese Portuguese Danish Greek Romanian Ukrainean Chinese Polish Korean
Logo Slogan_Polish

STANDARD CONDITIONS OF CASTLE MALTING
Warunki współpracy

1. Ogólne
Poniższe warunki odnoszą się do wszystkich naszych transakcji. Przy każdym składanym zamówieniu klient zobowiązany jest do przestrzegania tych Standardowych Warunków i odpowiednio, Waunki Standardowe klienta nie znajdują zastosowania jeżeli ich przyjęcie nie zostało zatwierdzone na piśmie przez Castle Malting®. Castle Malting® zastrzega sobie prawo do wymagania dodatkowego zabezpieczenia w wypadku zmiany sytuacji finansowej klienta, w szczególności jego wypłacalności, której utrata może skutkować anulowaniem dowolnego z zamówień klienta przez Castle Malting®. INCOTERMS (edycja z 2000r.) powinny być stosowane, o ile są istotne, do wszystkich transakcji międzynarodowych.


2. Reklamacje
Wszelkie reklamacje złożone przez klienta nie mają wpływu na jego zobowiązanie do opłacenia wszelkich faktur w terminie. W przypadku gdy jakiekolwiek produkty dostarczone do klienta okażą się wadliwe, uszkodzone lub nieodpowiednie, Castle Malting® będzie zobowiązane jedynie do wymiany wadliwych, uszkodzonych lub nieodpowiednich towarów.


3. Ceny i Czas Dostawy
Ceny i czas realizacji dostaw określone są w kontrakcie zawartym pomiędzy klientem a Castle Malting®.


4. Płatności
Nasze faktury powinny zostać opłacone w terminie wyszczególnionym w umowie zawartej pomiędzy klientem i Castle Malting®. Wszelkie nieopłacone w terminie faktury skutkują, bez wcześniejszego formalnego wezwania, naliczeniem karnych odsetek w wysokości 1,5% miesięcznie i pociągają za sobą automatyczny wzrost zobowiązania o 15% (minimum 125 €) w ramach stałego i zwyczajowego odszkodowania za straty. Ponadto, Castle Malting® zastrzega sobie prawo do anulowania niezrealizowanych zamówień lub zażądania na ich poczet przedpłaty. Klient jest zobowiązny do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z rozstrzygnięcia kwestii uregulowania należności w odpowiednim sądzie.


5. Tytuł własności
Tytuł własności towarów przechodzi na klienta w momencie faktycznego uiszczenia należności w wysokości ustalonej w umowie kwoty. W przypadku wystąpienia z roszczeniem zwrotu towaru i wypowiedzenia umowy, Castle Malting® może zażądać pokrycia strat wynikających z uszkodzeń lub utraty wartości odzyskanych towarów.


6. Wypowiedzenie
Jeżeli klient nie dotrzyma któregokolwiek ze swoich zobowiązań oraz nie odpowie na formalne wezwanie ze strony Castle Malting® w terminie do 10 dni od jego wysłania, Castle Malting® zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.


7. Siły Wyższe
Zdarzenia pozostające poza kontrolą Castle Malting®, w szczególności wszelkie akcje protestacyjne, wypadki eksploatacyjne, lub problem związany z dostawą surowców, pożar, powódź, awaria lub zamarznięcie maszyn będą traktowane jako przypadek działania siły wyższej. W wypadku, gdy takie zdarzenie wywoła jedynie tymczasowe zakłócenia, umowa ulegnie zawieszeniu jedynie na czas trwania zdarzenia.


8. Spory
Fakt, iż klient nie otrzymał naszych warunków współpracy w swoim ojczystym języku nie zwalnia go z ich przestrzegania. Na wypadek sporu pomiędzy stronami zostaje wyraźnie postanowione przyznanie wyłącznych kompetencji sądowi w Verviers w Belgii, zarówno w kwestii sprzedaży lokalnej, jak i międzynarodowej. Wszelkie spory między klientami i Castle Malting® będą rozstrzygane zgodnie z prawem belgijskim.


9. Likwidacja Szkód
Wszelkie opóźnienia w płatnościach będą skutkowały odszkodowaniem na poczet likwidacji szkód do wysokości 40 EUR jako dodatkiem do odszkodowania związanego z opóźnioną płatnością (Artykuł L.441-6 ust. 12 Kodeksu Handlowego)

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.     Ok     Nie      Privacy Policy   

(libra 1.3047 sec.)